En aquesta gestoria podeu trobar suport comptable, laboral, fiscal i jurídic de la mà de personal plenament especialitzat. A continuació fem un resum dels diferents serveis que oferim:
Assessorament comptable
Seguint els principis de la Gestoria Dos Punts d’immediatesa, claredat, transparència i professionalitat, el nostre equip de comptables confecciona comptabilitats per tot tipus de societats, comunitats de béns o persones físiques i les  adapta a les seves necessitats econòmiques i d’acord amb el seu règim fiscal tributari.  L’estudi i la confecció dels estats contables es realitzarà amb la periodicitat requerida pel client, que sempre disposarà d’una informació ràpida i veraç.

Aquests són alguns dels nostres serveis:

 • Comptabilitat general per a pimes i microempreses.

 • Comptabilitat general: activitats empresarials, professionals, artístiques i agrícoles ramaderes.

 • Comptabilitat i registres oficials, en règim d’estimació, objectiva, directa i simplificada.

 • Comptabilitat pressupostària.

 • Estimació objectiva en mòduls i coeficients.

 • Registres oficials d’IVA.

 • Actualització i posada al dia de comptabilitats endarrerides.

 • Estudis i anàlisi econòmic financers.

 • Assessorament permanent i puntual, en totes les matèries i necessitats de cada client.

 • Control de costos.

 • Previsions de tresoreria.

Assessorament i gestió fiscal

En el despatx de la Gestoria Dos Punts assessorem i gestionem tot tipus d’Impostos directes i indirectes estatals, autonòmics i locals, aprofitant les exempcions, bonificacions i deduccions que la legislació fiscal permet. A més a més, proporcionem també assistència i representació davant l’Agència Tributària en inspeccions tributàries, preparem i defensem recursos, reclamacions en via administrativa i contenciosos administratius i representem pretancaments i planificacions tributàries.

Confeccionem i presentem tot tipus de declaracions:

 • Impost de societats.

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni.

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de no residents.

 • Impost sobre el Valor Afegit.

 • Declaració anual d’operacions amb tercers.

 • Declaracions censals per inici, variació o cessament de l’activitat.

 • Retencions i ingressos a compte del Impost sobre la Renda de les Persones.

 • Impost sobre Successions i Donacions.

 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

 • Impost sobre Activitats Econòmiques.

 • Tributs locals.

 • Preparació i presentació dels Llibres Oficials de Comptabilitat.

 • Alta en el servei de notificacions electròniques (DEH).

 • Sol·licitud de recuperació de l’IVA davant impagats i situacions concursals

Assessorament legal i jurídic

A la Gestoria Dos Punts en matèria jurídica, el nostre despatx es dedica tant a l’assessorament preventiu com a la defensa dels interessos dels nostres clients als tribunals, ja sigui de manera continuada o puntual, per un assumpte concret, dins de l’àmbit jurídic tant particular com de l’empresa.

Aquests són alguns dels nostres serveis:

 • Assessorament a tot tipus de societats, des de la seva constitució fins a la seva dissolució.

 • Assistència a juntes d’accionistes i consells d’administració.

 • Redacció i negociació de documents societaris, contractes, estatuts, reglaments o apoderament, contravenda de societats, empreses o actius, fusions, escissions, aportacions no dineràries, branques d’activitat i bescanvi de valors.

Assessorament laboral

A la Gestoria Dos Punts el nostre equip de professionals no només gestiona i duu a terme els tràmits laborals administratius, sinó que proporciona un servei de consultoria, donant solució a totes les necessitats que es donin en l’àmbit laboral, gràcies al seu coneixement i àmplia experiència. D’aquesta manera, oferim solucions adequades per una gestió eficaç de les matèries que deriven de les relacions laborals i de la Seguretat Social i fem que els nostres clients obtinguin la seguretat i la tranquil·litat que compleixen estrictament amb la legislació laboral vigent, la qual és molt canviant.

 • Assessorament laboral.

 • Confecció de nòmines.

 • Confecció dels documents de cotització i remissió per via telemàtica al sistema XARXA.

 • Confecció i legalització de contractes de treball i pròrrogues.

 • Confecció de declaracions de retencions.

 • Estudi, càlcul i tramitació de prestacions per incapacitat temporal, invalidesa, jubilació i la resta de prestacions del sistema de Seguretat Social.

 • Règims especials de la Seguretat Social (autònoms, servei domèstic, agraris, artistes…) 

 • Diligències de llibres laborals. 

 • Assistència a actes de Conciliació davant el SCI – CMAC 

 • Assistència a inspeccions de treball. 

 • Serveis de recolzament del Departament de Relacions Humanes. 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/23/d459161400/htdocs/Clientes/dospunts/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405